Data

Regulamin ApartPark

Regulamin Baltic Home S.C.

REGULAMIN OBIEKTU „ ApartPark”

Dziękujemy za zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz za jego przestrzeganie,
które służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkim naszym gościom.

§1 Przedmiot regulaminu apartamentowego

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług , odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi w momencie podpisania karty meldunkowej, jak i również samego dokonania rezerwacji i/lub po wpłaceniu zaliczki/całkowitej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując którejkolwiek z powyższych czynności, Gość automatycznie potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Treść regulaminu dostępna jest do wglądu dla Gości na recepcji, stronie internetowej, oraz w każdym z apartamentów.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości obiektu „ ApartPark”.

§2 Doba hotelowa

1. Apartament w obiekcie wynajmowany jest na doby
.
2. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Istnieje możliwość przedłużenia doby za dodatkową opłatą (jeśli jest to możliwe). Cena wynosi wówczas 200 PLN za każdą godzinę. Przedłużenie możliwe jest maksymalnie do godziny 15:00, po tej godzinie naliczona zostanie równowartość następnej doby.

§3 Zasady panujące podczas pobytu

1. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres za który została uiszczona opłata.

2. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do 22:00. Poza tymi godzinami Gość ma obowiązek meldować osoby niezameldowane i przebywające w apartamencie dodatkowo na recepcji obiektu.

3. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządził szkodę na mieniu obiektu lub innych Gości, szkodę fizyczną na innej osobie, pracownikom obiektu, lub innym osobom przebywających na terenie obiektu, albo też w inny sposób zakłócił spokój Gości lub funkcjonowanie obiektu.

§4 Uwagi i reklamacje podczas pobytu

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich na recepcji, co umożliwi obsłudze jak najszybszą reakcję.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa oraz bezpieczeństwo Jego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościach;
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w
obiekcie. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw odbyć się może tylko podczas obecności Gościa. W przypadku jego nieobecności tylko wówczas, jeśli wyrazi na to zgodę;
– sprawny pod względem technicznym pokój. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte, obiekt dołoży starań, żeby (jeśli istnieje taka możliwość) zamienić pokój, ewentualnie w inny sposób załagodzić niedogodności z tego wynikające.

§5 Płatności

1. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie dla obiektu rezerwacji, jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa przedpłaty w wysokości minimum 40% całkowitej wartości rezerwowanego przez Niego pobytu.

2. Przed uiszczeniem przedpłaty, prosimy o podanie dokładnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (zaliczkowej i końcowej): imienia, nazwiska i adresu i/lub danych firmy.

3. W przypadku braku danych do faktury po zaksięgowaniu przez obiekt przedpłaty, na wpłaconą kwotę zostanie wystawiony paragon.

4. Przedpłata powinna być uiszczona w przeciągu 3 dni od dokonania rezerwacji, lub w wyznaczonym terminie (w formie przelewu na konto obiektu, gotówki, lub w formie obciążenia karty kredytowej – za pisemną zgodą Rezerwującego).

5. Pozostałą kwotę należy uregulować w obiekcie, przy zakwaterowaniu. Istnieje również możliwość zagwarantowania pobytu preautoryzowaniem przez obiekt środków na karcie kredytowej lub płatniczej Gościa.

6. Faktury na podstawie paragonu nie są wystawiane.

7. Brak przedpłaty gwarantującej pobyt w wyznaczonym przez obiekt terminie, brak środków na karcie kredytowej, lub brak kontaktu ze strony Rezerwującego, jest równoznaczny z anulowaniem przez obiekt nieopłaconej rezerwacji.

8. W przypadku dokonania rezerwacji pobytu w apartamencie w terminie uniemożliwiającym
gwarantowanie jej 40% zaliczką ze względu na zbyt krótki czas, niezbędne jest uiszczenie opłaty za cały pobyt przy meldunku.

9. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym, niż 14 dni (przed datą przyjazdu) zaliczka nie podlega zwrotowi. Obciążenie to jest traktowane, jako kara umowna za niewykonanie zobowiązania polegającego na złożeniu przez osobę rezerwującą stosownego oświadczenia woli o zawarciu umowy.

10. Przy wcześniejszym wyjeździe od ustalonego pierwotnie w rezerwacji, obiekt nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów jednostronnego odstąpienia od umowy.

11. Jeżeli Gość nie przyjedzie do obiektu w uzgodnionym terminie i nie poinformuje o tym recepcji, rezerwacja zostanie anulowana a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.

12. Anulowanie rezerwacji wymaga powiadomienia w formie pisemnej, wysłanego na adres e-mail apartpark@baltichome.pl.

13. W celu zameldowania, prosimy o przedstawienie oficjalnego dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy).

§6 Inne

Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
– przechowanie bagażu (obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie posiadających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
– obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane (w czasie pobytu Gościa w obiekcie oraz na jego terenie) pieniądze, papiery wartościowe, oraz cenne przedmioty, w tym kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną w apartamencie oraz inne przedmioty.

§7 Zasady panujące w obiekcie

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszą tę zasadę.

§8 Szkody wyrządzone podczas pobytu

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość zobowiązany jest do upewnienia się, czy drzwi w apartamencie są zamknięte.

2. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Ręczniki stanowią wyposażenie pokoju. W przypadku zaginięcia, obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztem 80 PLN za ręcznik.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach obiektu grzałek, żelazek elektrycznych, oraz innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

5. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, pod karą grzywny do 2000 PLN.

§9 Rzeczy pozostawione po wyjeździe Gości

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju obiektu, będą odesłane na jego koszt na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty, maksymalnie do 3 miesiący, a artykuły spożywcze do 24 godzin od dnia wymeldowania.

§11 Postępowanie w przypadku pożaru

Gdy Gość zauważy dym lub ogień na terenie obiektu, prosimy:

1. Natychmiast zawiadomić recepcję/ochronę (nr tel .+48 510810896) podając numer pokoju lub pomieszczenia oraz opis zdarzenia.

2. Stosować się ściśle do poleceń personelu, który jest odpowiednio przeszkolony.

3. W przypadku zarządzenia ewakuacji korzystać z wyznaczonych dróg (plan znajduje się w przedpokoju lub przy drzwiach wyjściowych z pokoju).

4. Nie korzystać z wind.